top of page

Locatie

Gemeente Hellevoetsluis

Opgave

Gebiedsvisie

Opdrachtgever

Gemeente Hellevoetsluis

Samenwerking

n.v.t.

Planteam

Zoon Ecologie

Oppervlakte

60 ha

Ontwerpperiode 

feb - juli 2015

Status:

Afgerond en geaccordeerd

Participatie:

Ambtelijke participatie in drie workshops, met de vakgebieden ecologie, stedenbouw, economie, toerisme, verkeer en vervoer, …..

Aan de westkant van de Vesting van Hellevoetsluis ligt een gebied met een bijzondere potentie: Het Quackstrand. Met de Haringvlietdam, het Voornes Duin en de Quackgorzen is het Quackstrand een aantrekkelijke locatie in de nabijheid van de Vesting van Hellevoetsluis. Deze (toeristische) aantrekkingskracht roept een conflict op met de bestaande (natuurlijke) kernwaarden van het gebied. Als gevolg van dit potentiële conflict is de ontwikkeling en beheer van het gebied in de afgelopen jaren stil blijven staan, met nadelige gevolgen voor zowel mens als natuur.

Quackstrand

Aanjagen en zoneren

Het rijke pallet van het landschap en de cultuurhistorie maken dat Hellevoetsluis een bijzonder geschikte gemeente is voor toeristen. Zowel dagjesmensen als vakantiegangers vinden binnen de gemeente veel mogelijkheden om zich één of meerdere dagen te verwonderen. Veel partijen herkennen de aanwezige kwaliteiten van het gebied en willen graag invulling geven aan een doorontwikkeling hiervan. Deze initiatieven kunnen conflicterend zijn voor de aanwezige natuur, waarmee de kernwaarde van het gebied op de langere termijn onder druk kan komen te staan. De gebiedsvisie is een aanjager zijn van de initiatieven door een gezamenlijke stip op de horizon te zetten en te enthousiasmeren. Maar het is ook een beschermer van bestaande (natuur)waarden, door het gebied te zoneren en partijen een gezamenlijk kader te bieden waarbinnen afstemming kan plaatsvinden.

De belangrijkste ingreep in het deelgebied Dam is de aanleg van de damboulevard. Deze boulevard vormt de ruggengraat van de recreatieve activiteiten van het gebied en ze geeft het gebied een nieuw eigentijds karakter. De damboulevard legt fysieke relaties met het water, door de aanleg van trappen, steigers en vlonders. Het is de ambitie om de oude fundamenten van de blokkengondel, uit de tijd van de aanleg van de dam, te integreren in de boulevard en deze te benutten voor (nieuwe) recreatieve voorzieningen. Een replica van de oude toren vanwaar gebungeejumpt wordt en misschien zelfs de Nederlandse kampioenschappen torenduiken worden georganiseerd onderstreept het nieuwe eigentijds karakter

Landschappelijke zonering


Het plangebied is opgedeeld in drie verschillende deelgebieden; Dijk, Duin en Dam. Elk van deze gebieden is verbeeld in een basisprofiel, waarin de verschillende waarden en kansen zijn ingepast. Elk profiel heeft een eigen karakter. Passend bij het karakter van het gebied zijn er verschillende kansen voor de recreant.

 

Bijzondere ingrepen in Dijk zijn de aanleg van een wandelroute op de kruin van de dijk, de verbindingen over de dijk heen, waardoor er ‘ommetjes’ kunnen worden gemaakt en de bijzondere inrichting van de locatie waar vroeger de zuidbatterij heeft gelegen. Op deze plek is het voorstel om een plek in te richten voor passanten en vogelspotters, waar zowel de Quackgors als het binnendijkse gebied kan worden overzien. Hierdoor wordt dit deelgebied een interessante overgang tussen het Quackstrand en de Vesting van Hellevoetsluis, wat de recreatieve kwaliteit van het gebied ten goede komt.

In het deelgebied Duin wordt voorgesteld om een blokkendam aan te leggen die op lange termijn het zandstrand op een natuurlijk manier kan behouden. Deze dam komt ongeveer halverwege de kustlijn te liggen en markeert een ruimtelijke overgang tussen de natuurkust en de recreatiekust. De natuurkust kan worden versterkt doordat er aan de oostzijde van de dam kansen liggen voor natuurontwikkeling passend bij de habitatbeschrijving Natura2000. In de blokkendam, vooruitgeschoven, liggen kansen voor de aanleg van een bijzonder milieu van vakantiewoningen. De uitdaging is om voor zowel de recreatieve als voor de natuurlijke kant een integraal plan te maken. Andere voorstellen voor het deelgebied Duin zijn de aanleg van het vrijliggende fietspad door het duingebied en de aanleg van een wandelpad van betonplaten langs bestaande en mogelijk nieuwe voorzieningen. Waar de voetpaden en fietspaden uitkomen bij de voorzieningen, worden fietsenstallingen ingericht.

bottom of page