top of page

Locatie:

Sportlaan-Driene Hengelo

Opgave:

Gebiedsvisie

Opdrachtgever:

Trebbe-Leyten

Samenwerking:

Gemeente Hengelo

Planteam:

-

Oppervlakte:

25ha

Ontwerpperiode: 

2022

Status:

In ontwerp

Participatie:

Co-creatie met eigenaren, gebruikers en initiatiefnemers

SPORTCAMPUS - HENGELO

Sportlaan - Driene 

3D gebiedsvisie 03-01.png

^ Sfeer toekomstige sportcampus 

Een multifunctionele groene wijk met ruimte voor mens, flora en fauna 

Campus Driene is een unieke wijk in Hengelo. Hier ontstaat
een groenstedelijke leefomgeving die stedelijke waarden
combineerd met de landschappelijke ligging.

 

Wonen, sport, recreatie en maatschappelijke functies worden in een landschappelijke parkstructuur samengebracht. Kenmerkend is de sterke groenstructuur, de robuuste en ruimtelijk waardevolle waterstructuur, het gemengde programma en het autovrije hart.

Gebiedsvisiekaart Drienen 09-kleine uitsnede02-11.jpg

^ Gebiedsvisie

Gebiedsvisiekaart Drienen 09-kleine uitsnede02_Casco versterken.jpg

^ Groen structuur versterken 

Gebiedsvisiekaart Drienen 09-kleine uitsnede02_Gemixte programma's.jpg

^ Mengen van functies 

Gebiedsvisiekaart Drienen 09-kleine uitsnede02_Buurtjes.jpg

^ Bouwvelden 

Gebiedsvisiekaart Drienen 09-kleine uitsnede02_Opspannen.jpg

^  Gezond en beweegroutes 

Gebiedsvisiekaart Drienen 09-kleine uitsnede02_Watersysteem.jpg

^ Robuust watersysteem

Gebiedsvisiekaart Drienen 09-kleine uitsnede02_Gezond bewegen.jpg

^ Mobiliteit

Groenstedelijke ontwikkeling:

In leefomgevingen van de toekomst leven we niet meer los van elkaar en naast elkaar, maar bestaat er natuurlijke symbiose tussen zowel mens, flora en fauna. Specifiek voor Campus Driene wordt de bestaande structuur van houtwallen en bossingels gerespecteerd en uitgebouwd tot een biodiverse structuur met een kern, een mantel en een zoom. We versterken de biodiversiteit door de combinatie met de natte inrichting van het watersysteem. Hierdoor ontstaat een natte biotoop in een gradiënt naar de droog. De groenstructuur wordt waar nodig uitgedund, aangevuld met vruchtdragende heesters in de mantel en een bloemrijke weide in de zoom.

Eigentijds noaberschap:

 

Levendige en goed functionerende urbane woonmilieus worden gevormd door sociale coherentie waarbij de inrichting van eengebied aansluit bij bestaanderuimtelijke en maatschappelijkepatronen.In Sportlaan Driene gebeurd ditop verschillende schaalniveaus.Zo wordt centraal in de wijk een ‘hart’ gemaakt. Dit hart wordtverbonden met voorzieningendie een bijdrage leveren aan desociale coherentie. Het gebied wordt ingericht metkleinere buurten / buurtschappenwaarin de sociale samenhang ophet lagere schaalniveau tot stand kan komen.

Evenwichtige mobiliteit

 

Verplaatsing is een belangrijk onderdeel van het leven van mensen. Evenwichtige mobiliteit draagt bij aan een gezonde en
ruimtelijk aantrekkelijke leefomgeving. Specifiek voor Campus Driene richtenwe ons op een autovrij gebied centraalin de campus. Een rijke structuur vanommetjes verbindt de woningen methet centrale gebied. Aan de oostzijdehandhaven we het bestaande vrijliggendefietspad. Aan de westzijde wordt een fietsroute toegevoegd, die Station Hengelo Oost verbindt met het centrum. Zo wordt gezonde en actieve beweging gestimuleerd. De auto wordt tussen deze gebieden ingepast. Aan de westzijde ligt deze infrastructuur in de luwte van de bestaande houtwallen / windsingels. Ze ontsluit de parkeerhoven die binnen de bouwvelden liggen. Aan de oostzijde wordt de campus voor de auto ontsloten via een nieuw te realiseren aansluiting op de P.C.Hooftlaan. Hier wordt een grote, centraal gelegen parkeervoorziening gemaakt die beschikbaar is voor allle voorzieningen.

220120 Campus Driene visual2.jpg

^ Natuurbeleving versterken 

Duurzame planvorming

 

Een leefomgeving fi xeer je niet op een ontwerptekening. Door gebruik en tijd verandert een plan, hiervoor ontwerpen we met veerkracht. Dit betekent dat het plan duurzaam, fl exibel, multifunctioneel en klimaatadaptief is. Specifi ek voor Campus Driene is het ontwerp van een wateradaptief landschap

Gelaagde programma's 

 

De urbane leefomgeving biedt ruimte voorverschillende eindgebruikers. Het geheelis meer dan de som der delen als we de
gelaagdheid van programma’s doordacht organiseren. Specifiek voor Campus Driene ontwerpen we een heldere hiërarchie en zoeken we naar dubbel ruimtegebruik van voorzieningen. Door het versterken van verbindingen met de omgeving wordende omliggende voorzieningen van het winkelcentrum Groot Driene en het centrum van Hengelo verbonden met het plangebied.

220120 Campus Driene visual.jpg

^ Mix van functies 

bottom of page