top of page

Locatie:

Rotterdam

Opgave:

Stedenbouwkundig ontwerp

Opdrachtgever:

Vorm

Samenwerking

Gemeente Rotterdam

Planteam:

KOW, Pieters Bouwtechniek, J. van Toorenburg b.v. , Coffeemania, Hely

Oppervlakte:

0.5 ha

Ontwerpperiode

2019

Status:

Geaccodeerd

Participatie:

-

Bernini en Bramante - Rotterdam

Om een leefbare en bloeiende planeet na te laten, speelt de gebouwde omgeving een sleutelrol. De bijzondere plek aan het Prinsenpark en de Plas verdient kwalitatief hoogwaardige bebouwing, die zijn omgeving respecteert en completeert.

Hoogwaardig bouwen voor mens en natuur is in onze visie niet mogelijk zonder bevlogen in te zetten op leefbaarheid en duurzaamheid. De Switch levert meerwaarde voor het bestaande ensemble en de wijk. Er wordt gewerkt met de bestaande gebouw- en groenstructuren, die voortkomen uit de Tuinstadgedachte. Daarnaast worden er nieuwe elementen toegevoegd die van Switch een duurzame leefomgeving maakt in de breedte zin van het woord. Diverse doelgroepen vinden hier een thuis waar ze oud kunnen worden.

Gezonde beweging en ontmoeting

Door de recreatieve functie aan het water en de hieraan verbonden voorziening bij Bernini en door de zorggerelateerde voorziening in Bramante ontstaat er vernieuwde wisselwerking in het gebied. Bestaande routes en plekken worden hierdoor geactiveerd. De twee centraal gelegen hoofdroutes krijgen een eigen identiteit; de energieroute en de sportroute zorgen voor een herkenbare verbinding in het gebied. Een beleefroute door de nieuwe natuurzones in het gebied draagt bij het maken van ommetjes. De gebouwen liggen zorgvuldig gepostiioneerd in het langzaam verkeer netwerk. Door goed bereikbare fietsenbergingen wordt de gezonde beweging van de toekomstige bewoners optimaal gefaciliteerd.

Schaalniveaus

Switch zorgt op verschillende schaalniveaus voor uitwisseling, variatie en contrast. Hiermee versterken we de dynamiek en leefbaarheid van de omgeving. De gebouwen zijn verbonden met de bestaande routes van het gebied. Door het toevoegen van functies in de plint van de gebouwen activeren we de routes. Door de uitwisseling van de gebouwen en de functies richten we de hoofdroutes in met een specifieke uitstraling. In oost-westrichting maken we het energiepad verbonden aan de energetische uitwisseling. In noordzuidrichting maken we de sportroute. Deze loopt langs verschillende sport-en speelplekken en verbindt het gezondheidsplein bij Bramante met de sporthal in het Prinsenpark. De buitenruimte wordt gevormd door verschillende woonweides van bloemrijkgrasland.

In de zoom van het gebied is ruimte voor grasland met veenweidekarakter. Rondom de Bernini komt een watertuin die met een informeel pad verbonden is met de context. Door het contrast tussen de functionele zijde met de boomzones en de open zijde met de weidse tuin, wordt de beleving van licht, lucht en ruimte nog beter beleefbaar. Bernini speelt met de denkbeeldige compositielijnen van het kunstwerk in de plas. Ze staat naast de centrale zichtlijn door de woonkwadranten en geeft deze lijn een oriëntatiepunt aan de plas Bramante vormt een onderdeel van het ruimtelijk ensemble van de boomzones van het kwadrant. Aan de zijde van de Michelangelostraat staat het in de zoom van het kwadrant. Hier ligt het blok in een weide van bloemrijk grasland met solitaire bomen.

Ecologie

We vergroten de variatie in het landschap, door het toevoegen van de waterrijke biotoop, het variëren van de boomsoorten en gevarieerd maaibeheer. De geringe hoogteverschillen, zoals de oever van het waterkwadrant en de glooiing van de wadi’s, wordt benut om de biodiversiteit te vergroten. We maken hier flauwe taluds waarmee we een kansrijke gradient van nat naar droog introduceren. Bloemrijke graslanden met solitaire bomen, heesterborders, grasruigtes en bomenlanen creëren zo een wisselend natuurlijk beeld. In de verschillende zones van het gebied kiezen we voor variatie in boomsoorten en maken we een zorgvuldige keuze voor insectenminnende bomen (zoals wilg, zomer- en wintereik, zachte en ruwe berk in de natuurzoom,maar ook bloesem- en fruitbomen in de ‘tuinzone’.

Profiel006 - Lijn_v4- website _edited_edited_edited_edited.jpg
bottom of page