top of page

Locatie:

Heemskerk

Opgave:

Stedenbouwkundig plan

Opdrachtgever:

Woon op Maat, Gemeente Heemskerk

Samenwerking

Groosman

Planteam:

-

Oppervlakte:

3.5 ha

Ontwerpperiode

2017 - 2019

Status:

In uitvoering

Participatie:

Klankbordgroep

Slotvrouw - Heemskerk

In januari 2019 is het stedenbouwkundig ontwerp De Slotvrouwe in Heemskerk afgerond. Het betreft de sloop van vier galerijflats, de herbouw van 192 appartementen en daarbij de totale herinrichting van het gebied. RRog heeft dit ontwerp gemaakt in opdracht van de woningbouwvereniging Woon op Maat. Het afgelopen jaar is er intensief samengewerkt met de gemeente Heemskerk, de bewoners en architectenbureau Groosman uit Rotterdam. Leidend bij het ontwerp was het opschuiven van het park Assumburg in de richting van de bestaande woonwijk. Hiervoor was het nodig de Tolweg te verleggen en te veranderen in een parkweg. Gelijktijdig worden de zichten vanuit de wijk op het park en de verbindingen voor fietsers en wandelaars hersteld. Het totale gebied wordt in de toekomst een groot landschapspark met daarin drie nieuwe woontorens die rand van de stad markeren.

Participatie

De totstandkoming van het stedenbouwkundig ontwerp is middels participatie gedaan. De buurt, bewoners van de flats, de gemeente en WoonopMaat zijn hierbij betrokken geweest. Tijdens de bijeenkomsten zijn locatiegebonden doelstellingen geformuleerd. Zoals behouden van waardevolle bomen, bereikbaarheid Kasteel en goede fiets- en wandelverbindingen. Tevens ligt er een vliegroute voor vleermuizen waarvoor compenserende maatregelen voor worden getroffen. In de vervolg bijeenkomsten zijn stedenbouwkundige modellen gepresenteerd, waarbij er is gekeken naar verschillende varianten en toepassingen van bouwblokken. Zo zijn er modellen besproken met veel kleine lage woontorens, een mix van hoog en laag, maar ook een variant met hoge woontorens. Deze modellen zijn beoordeeld door de klankbordgroep. Waarbij de uitkomst was om te streven naar hoge bebouwing waarbij het mogelijk is om meer (waardevol) groen te behouden en ook een plek te creeren voor de buurt. De voorkeursvariant vanuit de klankbordgroep is uitgewerkt tot een stedenbouwkundige visie, waarna er een uitvraag is gedaan bij architecten om hierin een vertaalslag te maken. RRog is vervolgens verder gegaan met het uitwerken van het landschappelijk inrichtingsplan.

Het parkgebied

Om het parkgebied als een eenheid te ervaren moet de nieuwe Tolweg goed oversteekbaar worden. Daarom is het voorstel een parkweg te ontwerpen, een weg met gescheiden rijbanen en een groene middenberm. Een groene middenberm biedt mogelijkheden voor betere en veiligere oversteekplaatsen. Langs de vernieuwde

Tolweg komt het doorgaande fietspad terug en komt er een nieuw doorgaand voetpad. De wandelroutes en fietsroutes sluiten aan op dit fiets- en voetpad. Daarnaast worden de fietsroutes vanuit het parkgebied zo direct mogelijk aangesloten op de bestaande wegen in de wijk. Het kasteel wordt beter bereikbaar door een directe wandelverbinding vanuit de wijk en een nieuw wandelpad ten zuiden van de Tolweg.

Dit pad ten zuiden van de Tolweg verbindt het station met het kasteel. De parkeerplaatsen mogen het beeld van de groene open ruimte niet te veel verstoren. Om die reden is gekozen tussen de twee oostelijk gelegen gebouwen één grotere verdiepte parkeerplaats te maken. Bij het westelijk gelegen appartementengebouw is dit anders. Hier is geen ruimte voor een grotere parkeerplaats en ligt het meer voor de hand een parkeerkoffer grotere parkeerplaats en ligt het meer voor de hand een parkeerkoffer te maken en daarnaast auto’s te spreiden en te situeren langs de Debora Bakelaan. Immers dit scheelt met de aanleg van nieuwe verharding. De plaatsen langs de weg liggen tussen nieuwe bomen die een mooie laan langs de Debora Bakelaan vormen. De parkeerkoffer is omgeven met een groene afscherming en ligt iets verdiept.

Openbare ruimte

De openbare ruimte wordt hoofdzakelijk groen met oog voor het inpassen van de bestaande waardevolle bomen en het verbeteren van de biodiversiteit. Voor de bomen die vervallen komen nieuwe bomen en er kunnen compensatie maatregelen worden getroffen voor de vleermuis. De inrichting wordt klimaatadaptief, met opvang van regenwater. Centraal in het gebied komt één grote kinderspeelplaats voor alle leeftijden. Voor het maken van deze grotere open ruimte tegenover het Kasteel is het noodzakelijk de bestaande woning die midden in het plangebied staat te amoveren. De inrichting van de speelplaats sluit aan bij de parkachtige omgeving.

Profiel006 - Lijn_v4- website _edited_edited_edited_edited.jpg
bottom of page