top of page

Locatie:

Vlaardingen

Opgave:

Inrichtingsplan

Opdrachtgever:

-

Samenwerking

-

Planteam:

KOW

Oppervlakte:

3.0 ha

Ontwerpperiode

2013

Status:

Uitgevoerd

Participatie:

Workshop met verschillende modellen

Vlaardingsgeluk - Vlaardingen

Vlaardings Geluk II is een herstructureringsopgave van de wijk Babberspolder in Vlaardingen. De opgave betreft de herontwikkeling van één van de woonvelden van Babberspolder, door sloop nieuwbouw. RRog is gevraagd om een inrichtingsplan te maken op basis van het stedenbouwkundig plan wat gemaakt is door KOW.

Het ontwerp

Het ontwerp van het openbaar gebied moet voldoen aan verschillende gemeentelijke beleidsuitgangspunten, waaronder de ‘Standaard uitvoeringsvoorwaarden (SUV) gemeente Vlaardingen’. Naast deze algemene beleidsuitgangspunten zijn er specifiek voor de herstructurering van de Babberspolder eveneens uitgangspunten vastgesteld. In onder andere het ‘Basisplan buitenruimte voor de vernieuwde Babberspolder-Oost’, van november 2004, wordt de locatie van Vlaardings Geluk II omschreven. Het Basisplan Buitenruimte diende samen met het Beeldkwaliteitplan als leidraad voor de architectonische en ruimtelijke uitwerking en ter inspiratie voor (landschaps)architecten en ontwikkelaars. Waarbij het boekwerk in beginsel opgesteld was als leidraad, zijn onderdelen van het Basisplan in de loop der jaren genuanceerd. Het is echter de intentie om de basisgedachte van het ruimtelijk plan te omarmen en dit verder uit te werken. Belangrijke uitgangspunten voor de uitwerking van de openbare ruimte zijn:

- samenhang met de andere woonvelden via routing en groenstructuur
- onderscheidend in de ruimtelijke typologie

Participatie

Naast de ruimtelijke en technische uitgangspunten en naast de randvoorwaardelijke verkaveling, wordt de buitenruimte van Vlaardings Geluk II mede vormgegeven met inspraak van (mogelijke) toekomstige bewoners. Deze mogelijke toekomstige bewoners hebben zich aan kunnen melden om deel te nemen aan een Klantenpanel. Tijdens het Klantenpanel van 4 april 2013 zijn een drietal schetsontwerpen voor het gebied getoond. De schetsontwerpen waren gebaseerd op een eerdere inspraak tijdens een Woonbeurs. Hierin was de eerste ontwerprichting bepaald, namelijk het vormgegeven van een collectieve binnentuin met een natuurlijke en speelse karakter.

Nader te bepalen

Uit de drie schetsontwerpen; ‘Het Arboretum’, ‘de Hof van Hagen’ en ‘de Slingertuin’, koos de meerderheid van het Klantenpanel voor ‘de Slingertuin. Naast het sfeerbeeld gaven de mensen ook een aantal aandachtspunten mee voor de verdere uitwerking. Zo vindt men het belangrijk dat er overzicht is in de tuin. Centraal in het gebied is het leuk als er een ontmoetingsplek kan worden gemaakt. Een aantal speelaanleidingen voor de kinderen zou leuk zijn, maar ze moeten wel een beetje weggewerkt zijn in de omgeving. Tevens is er een uitdrukkelijk verzoek om ‘kleur’ aan te brengen in de buitenruimte, in de vorm van kleurige beplanting. De deelnemers zien de verharde paden het liefst uitgevoerd in een stenig materiaal als asfalt of beton, als het mogelijk is met een patroon. Een duidelijke lage erfafscheiding tussen voortuin en openbaar gebied is gewenst, het liefst in de vorm van een hek, haag of plantenbak. Het voetpad door de binnentuin moet niet direct langs de voordeur lopen

bottom of page