top of page

Locatie:

Hellevoetsluis

Opgave:

Gebiedsvisie

Opdrachtgever:

Gemeente Hellevoetsluis

Samenwerking

n.v.t.

Planteam:

Zoon Ecologie

Oppervlakte:

60 ha

Ontwerpperiode

feb - juli 2015

Status:

Afgerond en geaccordeerd

Participatie:

Ambtelijke participatie in drie workshops, met de vakgebieden ecologie, stedenbouw, economie, toerisme, verkeer en vervoer, ….

Quackstrand - Hellevoetsluis

Aan de westkant van de Vesting van Hellevoetsluis ligt een gebied met een bijzondere potentie: Het Quackstrand. Met de Haringvlietdam, het Voornes Duin en de Quackgorzen is het Quackstrand een aantrekkelijke locatie in de nabijheid van de Vesting van Hellevoetsluis. Deze (toeristische) aantrekkingskracht roept een conflict op met de bestaande (natuurlijke) kernwaarden van het gebied. Als gevolg van dit potentiële conflict is de ontwikkeling en beheer van het gebied in de afgelopen jaren stil blijven staan, met nadelige gevolgen voor zowel mens als natuur.

Locatie

het gebied van de vesting tot aan de haringvlietdam bestaat in hoofdzaak uit vijf landschapstypen ; het open water (haringvliet), gorzen (het Quackgors), oude en jonge duinen (voornes duin), open agrarisch landschap (polder de Quack) en het strand. deze landschapstypen vormen samen met de door mensen gemaakte landschappelijke structuur van dijken en de haringvlietdam, het landschap. Delen van het landschap zijn ingericht met recreatieparken, een camping, een haven met haar gebouwen, incidentele woningbouw en woningbouw in de vesting. een bijzondere kwaliteit van het gebied is de korte opeenvolging van de verschillende landschapstypen. op de grensvlakken van de landschapstypen kun je de verschillende karakters ervaren, maar ook door de relatief korte afstand ten opzichte van elkaar is er voor bezoekers van het gebied veel te ervaren. Zo grens bijvoorbeeld het duingebied aan de polder, waarbij de overgang bestaat uit een pittoreske duinweg met karakteristieke bebouwing. ook grenst het duingebied direct aan de gorzen, waardoor er vanaf de duintop een mooi uitzicht is over het vogelrijke gebied

Aanjagen en zoneren

Het rijke pallet van het landschap en de cultuurhistorie maken dat Hellevoetsluis een bijzonder geschikte gemeente is voor toeristen. Zowel dagjesmensen als vakantiegangers vinden binnen de gemeente veel mogelijkheden om zich één of meerdere dagen te verwonderen. Veel partijen herkennen de aanwezige kwaliteiten van het gebied en willen graag invulling geven aan een doorontwikkeling hiervan. Deze initiatieven kunnen conflicterend zijn voor de aanwezige natuur, waarmee de kernwaarde van het gebied op de langere termijn onder druk kan komen te staan. De gebiedsvisie is een aanjager zijn van de initiatieven door een gezamenlijke stip op de horizon te zetten en te enthousiasmeren. Maar het is ook een beschermer van bestaande (natuur)waarden, door het gebied te zoneren en partijen een gezamenlijk kader te bieden waarbinnen afstemming kan plaatsvinden.

Landschappelijke zonering

Het plangebied is opgedeeld in drie verschillende deelgebieden; Dijk, Duin en Dam. Elk van deze gebieden is verbeeld in een basisprofiel, waarin de verschillende waarden en kansen zijn ingepast. Elk profiel heeft een eigen karakter. Passend bij het karakter van het gebied zijn er verschillende kansen voor de recreant.

Bijzondere ingrepen in Dijk zijn de aanleg van een wandelroute op de kruin van de dijk, de verbindingen over de dijk heen, waardoor er ‘ommetjes’ kunnen worden gemaakt en de bijzondere inrichting van de locatie waar vroeger de zuid batterij heeft gelegen. Op deze plek is het voorstel om een plek in te richten voor passanten en vogelspotters, waar zowel de Quackgors als het binnendijkse gebied kan worden overzien

In het deelgebied Duin wordt voorgesteld om een blokkendam aan te leggen die op lange termijn het zandstrand op een natuurlijk manier kan behouden. Deze dam komt ongeveer halverwege de kustlijn te liggen en markeert een ruimtelijke overgang tussen de natuurkust en de recreatiekust.

De belangrijkste ingreep in het deelgebied Dam is de aanleg van de damboulevard. Deze boulevard vormt de ruggengraat van de recreatieve activiteiten van het gebied en ze geeft het gebied een nieuw eigentijds karakter. De damboulevard legt fysieke relaties met het water, door de aanleg van trappen, steigers en vlonders. Het is de ambitie om de oude fundamenten van de blokkengondel, uit de tijd van de aanleg van de dam, te integreren in de boulevard en deze te benutten voor (nieuwe) recreatieve voorzieningen

bottom of page