top of page

Locatie:

Dieren

Opgave:

Stednbouwkundig -en inrichtingsplan

Opdrachtgever:

Dura Vermeer

Samenwerking

-

Planteam:

Studio Komma

Oppervlakte:

1.0 ha

Ontwerpperiode

2018

Status:

-

Participatie:

-

Imboslaan - Dieren

Het dorp Dieren biedt haar inwoners een geweldige leefomgeving tussen de bossen van de Veluwezoom, het water van de rivier de IJssel en het Apeldoorns Kanaal. Samenleven met elkaar en met de natuur zit veel inwoners van Dieren ‘in het bloed’. Dit grijpt al terug op de ontstaansgeschiedenis van het dorp, maar moet, als het aan ons ligt, ook de basis vormen voor de nieuwbouw aan de Imboslaan.

Tiny Forest

Deze locatie is uniek, vanwege het hier, in een urbane context gelegen bosperceel. Hier kan de droom van wonen in een bos worden gerealiseerd. Uitgangspunt is dan natuurlijk wel ‘te gast in het landschap’. Dit geldt voor de woningen, voor de auto, voor alle gebruikers. De woningen worden gebouwd op de oorspronkelijke open delen van het bos. Locatie van de voormalige school en schoolpleinen. Samen met de bosstructuren vormen de woningen zo open weides in het bos. Open delen zijn cruciaal voor het versterken van de biodiversiteit. Geleidelijke overgangen tussen open en besloten. Bosbiotoop: Kern, mantel, zoom.
Kern biedt beschutting voor flora en fauna, maar ook voor de omwonenden van het plangebied. De kern wordt gerealiseerd langs de randen van de bestaande woningen. Hierdoor privacy gegarandeerd. Deze zones zijn niet toegankelijke voor mensen. Daarnaast kern van het bos versterken: Principes van Tiny Forest toepassen. Educatie bewust en onbewust. Mede vanuit principes van Tiny Forest. Proberen om een school te betrekken bij het ontwerp, gebruik en beheer van het bos. Buitenlokaal maken in de overgang van bos naar open weide. In de open delen ruimte voor een klimaatadaptieve inrichting. Water van de daken hier verzamelen. Vasthouden en benutten ten tijde van droogte. Bospoelen voor bijvoorbeeld kleine amfibieën. Hier ook ruimte voor community-vorming. Spelen, ontmoeting. Bos wordt toegankelijk gemaakt: voetganger, fietser.

Passend bij Dieren

Groene Vingers
De locatie van de tender Imboslaan, maakt onderdeel uit van het dorpsdeel Dieren-Noord. Dit dorpsdeel is opgebouwd uit verschillende buurten, die elk een eigen signatuur kennen, passend bij de periode waarin de ontwikkelingen tot stand kwamen. Kenmerkend voor vrijwel alle ontwikkelingen is echter de sterke verbinding met de natuur.

Stedenbouwkundige opzet

Qua stedenbouwkundige structuur maken we een plan dat past bij de strokenverkavelingen van Dieren Noord, zoals deze zijn gerealiseerd rondom bijvoorbeeld het Vogelplantsoen en Domeinlaan. Dit is mede ingegeven door de wens van Vivare om op deze locatie 15 woningen te realiseren. Deze woningen worden, passend bij het PvE van Vivare, gebouwd als strokenverkaveling.

Door deze stedenbouwkundige opzet is er een duidelijke begrenzing tussen privaat en openbaar. Deze woonruimtes lopen aan de landschappelijke zijde als vanzelfsprekend over in het landschap. Aan de binnenzijde worden de private activiteiten georganiseerd. Hier parkeren bijvoorbeeld de auto’s uit het zicht en staan de kliko’s op meeontworpen opstelplaatsen. De binnenruimtes worden kleinschalig en intiem ingericht. Ze vormen als het ware kleine pleintjes binnen de bouwblokken. Door hun pleinachtige inrichting bieden deze pleintjes aanleiding tot alternatief gebruik bijvoorbeeld voor kindjes om te fietsen….
De strokenbouw wordt beëindigd met de boswachters. Dit zijn strategisch gepositioneerde tweekappers. Ogen op de community-plekken. Veiligheid.

bottom of page