top of page

Locatie:

Hengelo

Opgave:

Gebiedsvisie

Opdrachtgever:

Trebbe-Leyten

Samenwerking

Gemeente Hengelo

Planteam:

-

Oppervlakte:

25 ha

Ontwerpperiode

2022

Status:

In ontwerp

Participatie:

Co-creatie met eigenaren,
gebruikers en initiatiefnemers

Campus Driene - Hengelo

Sportlaan Driene en omgeving wordt geleidelijk omgevormd tot Campus Driene; een multifunctionele groene wijk met ruimte voor mens, flora en fauna. De landschappelijke structuur van het gebied is sturend in het ontwerp. Door de gebouwen en voorzieningen binnen deze landschappelijke context te positioneren ontstaat de campus-identiteit.

Zo is Campus Driene een unieke wijk in Hengelo. In de groenstedelijke identiteit worden stedelijke waarden combineerd met de landschappelijke ligging. Wonen, sport, recreatie en maatschappelijke functies worden in een landschappelijke parkstructuur samengebracht. Kenmerkend voor de kwaliteit van de leefomgeving is de sterke groenstructuur, de onderlinge verbondenheid, de robuuste en ruimtelijk waardevolle waterstructuur, het gemengde programma met herkenbare ankerpunten en het autovrije hart met de aandacht voor gezonde verplaatsing.

Groenstedelijke ontwikkeling

In leefomgevingen van de toekomst leven we niet meer los van elkaar en naast elkaar, maar bestaat er natuurlijke symbiose tussen zowel mens, flora en fauna. Om dit te bereiken voor Campus Driene vergroten we het groene raamwerk, waarmee we elke woon- en leefomgeving verbinden met de natuurlijke omgeving. We doen dit op grond van een orthogonale structuur, waarmee we de samenhang van het gebied versterken.

Specifiek voor Campus Driene wordt de bestaande structuur van houtwallen en bossingels gerespecteerd en uitgebouwd tot een biodiverse structuur met een kern, een mantel en een zoom. De biodiversiteit wordt versterkt door de combinatie met de natte inrichting van het watersysteem. Hierdoor ontstaat een gevarieerde biotoop in een gradiënt van nat naar droog.

De groenstructuur wordt waar nodig uitgedund, aangevuld met vruchtdragende heesters in de mantel en een bloemrijke weide in de zoom.

Eigentijds noaberschap

Levendige en goed functionerende urbane woonmilieus worden gevormd door sociale coherentie waarbij de inrichting van eengebied aansluit bij bestaanderuimtelijke en maatschappelijkepatronen.In Sportlaan Driene gebeurd ditop verschillende schaalniveaus.Zo wordt centraal in de wijk een ‘hart’ gemaakt. Dit hart wordtverbonden met voorzieningendie een bijdrage leveren aan desociale coherentie. Het gebied wordt ingericht metkleinere buurten / buurtschappenwaarin de sociale samenhang ophet lagere schaalniveau tot stand kan komen.

Toekomstgericht

Op grond van de gebiedsanalyse en de verschillende workshops is een vijftal thema’s gedefinieerd. Deze thema’s verzorgen de toekomstgerichte ontwikkeling van de wijk, waarbij de kernwaarden van het gebied worden behouden en versterkt.

1. Campus Driene is een groenstedelijke herontwikkeling van het bestaande gebied. Dit betekent dat mens, flora en fauna in symbiose met elkaar samenleeft. Hiertoe worden de bestaande groenstructuren gerespecteerd en waar mogelijk versterkt. De biodiversiteit van deze groenstructuren wordt verbeterd, zodat er een rijkere groenstructuur ontstaat voor flora en fauna, waar de mens van kan genieten.

2. Campus Driene is te typeren als een wijk met gemengde programma’s. Wonen, sport, zorg, onderwijs en maatschappelijke voorzieningen worden bij elkaar gebracht en versterken elkaar. In de buitenruimte wordt er vormgegeven aan de integrale vertaling van deze verschillende programma’s.

3. Binnen het gebied zijn mensen bij elkaar betrokken. Dit geldt voor de samenhang tussen bewoners, de voorzieningen en tussen voorzieningen en bewoners. We noemen dit eigentijds noaberschap.

4. De verplaatsing van mensen en voortuigen in het gebied, ondersteund de verblijfskwaliteit. Dit betekent dat we vormgeven aan evenwichtige mobiliteit. Hiertoe wordt het gebied ingericht met oog voor langzaam verkeer.

5. Campus Driene is duurzaam in haar planvorming. Dit betekent dat er klimaatadaptief wordt ontworpen en dat er flexibiliteit is in de planvorming. Een ruimte zone voor waterberging dooraderd het gebied. Definitieve keuzes over programma’s kunnen op verschillende momenten worden vastgesteld. In de tussentijd van ontwikkeling is er ruimte om tijdelijke programma’s in te passen in het gebied. De basis voor deze flexibele planvorming wordt geboden door het definiëren van een ruimtelijk raamwerk.

bottom of page