top of page

Locatie:

Locatie:

Opgave:

Locatie:

Opdrachtgever:

Locatie:

Samenwerking

Locatie:

Planteam:

Locatie:

Oppervlakte:

Locatie:

Ontwerpperiode

Locatie:

Status:

Locatie:

Participatie:

Locatie:

Oudland InBloei - Dordrecht

Met InBloei willen we de toekomstgerichte ontwikkeling van Dordrecht kracht bij zetten. we geven op een positieve manier vorm aan een leefomgeving voor mens en dier, waarbij we de huidige uitdagingen van klimaat en milieu omvormen tot een integraal natuurinclusief plan. De samenhang tussen de parkzone, de (semi-openbare) binnentuin en de woningen speelt een centrale rol in spontane ontmoetingen. Dit geldt zowel voor de bewoners van het plangebied als ook voor de bewoners van de omliggende wijk. Hiermee ontstaat een brede verankering in de ontwikkeling van sociale netwerken in de stadspolders. De buitenruimte wordt zo groen mogelijk ingericht om klimaatadaptatie, biodiversiteit en gezondheid te bevorderen. Uiteraard geheel in de technische en maatschappelijke context van vandaag en morgen. Duurzaamheidsprincipes naar de ideeën van morgen en overmorgen, waar onze kinderen graag zullen wonen en trots op zijn. InBloei staat voor de groei in de natuur en voor de ontwikkeling die je als mens meemaakt. Niet naast elkaar, maar met elkaar.

Landschappelijk en suburbaan

De ontwikkellocatie Oudland maakt onderdeel uit van de westelijke, suburbane uitbreidingen van Dordrecht. Hier liggen herkenbare stedenbouwkundig samenhangende wijken ingebed in een (veelal) groene setting. Hiervan getuigen bijvoorbeeld de recente woonwijk ‘de Hoven’, maar ook ‘Visserstuin’ en de minder recente ‘woonerven’ ten noorden van de ontwikkellocatie.

In deze wijken is de oorspronkelijke opzet van aaneengeschakelde polders herkenbaar door dijken en de aanvullende groenstructuren die menig woonbuurt begrensd. De dijken herbergen een groot deel van de
cultuurhistorische en landschappelijke waarden van het gebied. Dit geldt ook voor ons plangebied. Hier
ligt de Noordendijk, één van de meest prominente oorspronkelijke waterkeringen van het Eiland van Dordt.
In de zoom van deze dijk is de oorspronkelijke identiteit van de agrarische polders nog goed merkbaar.
Wij zien het als onze opgave om deze landschappelijke en cultuurhistorisch waardevolle uitstraling te verenigen met het karakter van de omliggende suburbane wijken. We doen dit binnen het raamwerk van de gemeente, de hieraan verbonden bouwenvelop en in lijn met het schetsontwerp voor de openbare ruimte. Door deze planvorming een verdiepingsslag te geven in haar landschappelijke en cultuurhistorische betekenis geven we vorm aan een woonwijk met een eigen karakter, die aansluit bij haar omgeving, oorspronkelijke waarden omarmt en weer nieuw leven inblaast.

Vijf sfeergebieden

InBloei is ontworpen als een samenhangende en eenduidige woonwijk. Het kenmerkt zich als een groene en suburbane leefomgeving voor mens en dier. In deze wijk is op een eigentijdse manier de relatie van wonen met water en natuur zichtbaar. Binnen het samenhangende beeld zijn er vijf sfeergebieden die tezamen InBloei vertegenwoordigen. Elk sfeergebied verzorgt een zorgvuldige overgang met de directe
omgeving en de grotere schaal. Speerpunten in deze sfeergebieden zijn het verzorgen van een gevoel van thuiskomen, bijdragen aan een zichtbare waterstructuur en ruimhartig ruimte bieden aan mens en natuur.

A. De parkweg
Als eerste schaalniveau, ontwerpen we de relatie van het plangebied met de grotere omgeving. Via de Recklinghausenweg wordt de locatie benaderd door bezoekers per auto. Hier toont de wijk zich als een lommerijke woonomgeving omzoomd met water. De brede bermen, de natuurlijk ingerichte waterpartij en de ruime en groen ingerichte voortuinen verzorgen dit beeld, waarmee het landschappelijke karakter van de Corridor wordt versterkt.

B. De groene entree
Het tweede schaalniveau verzorgt de verbinding van onze bouwvelden met de directe omgeving, waaronder het woongebouw van Trivire en de omliggende buurten. Bij de aansluiting op de Provinciale weg wordt de groene en waterrijke uitstraling van het plan kracht bij gezet door de grote waterpartij op de kop van het woongebouw van Trivire. De centraal gelegen groenzone van de wijk draagt bij aan de landschappelijke setting en de allure van InBloei.

C. De klimaatdijk met landschappelijke hagen
Binnen het plangebied is de Noordendijk de cultuurdrager van het gebied. De landschappelijke kenmerken van deze dijk worden verlengd tot in de wijk. De landschappelijke hagen, de inheemse bomen en de bloemrijke graszones geven alle woningen in het plan een directe relatie met het oorspronkelijke cultuurlandschap.

D. De ecologische corridor
In de overgang naar Visserstuin en de tafeltennisvereniging, richten we een ecologische corridor in als habitat voor verschillende dieren. Hiermee verzorgen we een robuuste en aangename overgang met onze buren en dragen we bij aan het algehele landschappelijke beeld.

E. De collectieve binnentuin
Midden in bouwveld 2 maken we een collectieve tuin, waar mens en dier in harmonie met elkaar leven. Hier maken we waterberging in een wadilandschap. We planten een variëteit aan vaste planten, heesters, grassen en enkele bomen, waarmee we de biodiversiteit van het gebied vergroten. De binnentuin is ontworpen als een verlengstuk van de private tuin van de bewoners en biedt met name voor de allerkleinsten een veilige en afgebakende omgeving. Door het inrichten van speel- en ontmoetingsplekken
vormt de binnentuin het hart van de collectiviteit van het gebied.

De Noordendijk als cultuurhistorische en ecologische verbindingszone

InBloei wordt aan de noordzijde van het plangebied begrensd door de oorspronkelijke waterkering van het gebied; de Noordendijk. Deze dijkzone verzorgt de verbinding voor zowel mens als dier op het schaalniveau van de stad en de wijk. Het is de cultuurdrager van ons plan en de inspiratie van de stedenbouwkundige en architectonische inpassing. InBloei continueerd het cultuurlandschap van landschappelijke hagen, bloemrijke bermen en inheemse bomen en heesters, waarmee de biodiversiteit wordt versterkt.

Locatie:

Dordrecht

Opgave:

Inrichtingsplan

Opdrachtgever:

Waaijer Projectrealisatie

Samenwerking

KOW architecten
Vivid vision

Planteam:

-

Oppervlakte:

3.9 ha

Ontwerpperiode

2023-heden

Status:

gewonnen

Participatie:

-

bottom of page