top of page
RRog-visie sociaal_edited.jpg

Toekomstgericht

Wij willen als ontwerpers een bijdrage leveren aan de leefomgevingen van de toekomst. Wij geloven dat er in deze leefomgevingen ruimte is voor mens, flora en fauna. In onze werkmethode laten we ons sturen door een drietal integraal verweven ruimtelijke thema’s:

  1. Adaptiviteit; we ontwerpen aan plannen die bijdragen aan een duurzame toekomst ;

  2. Sociale coherentie; we werken aan leefomgevingen die mensen verbinden;

  3. Natuurlijke symbiose; in de ontwerpen geven we vorm aan wederkerigheid tussen mens, plant en dier.

Sociaal coherent

RRog-visie cirkel- sociaal coherent

Levendige en goed functionerende urbane woonmilieus worden gevormd door sociale coherentie. Dit betekent dat de woonmilieus bijdragen aan samenhang, tussen mensen onderling, maar ook in afstemming met de cultuurhistorie. Onze ontwerpen zijn per opgave gericht op de genius loci; de kenmerkende aard van een plek. Hiermee verankeren we de plannen in de context en zorgen we voor herkenbaarheid. Binnen een dergelijke plek geven we vorm aan een woonmilieu waar mensen zich thuis kunnen voelen, waarbij we rekening houden met de behoeften van verschillende doelgroepen, als ook leefstijlen.

In onze ontwerpstrategie werken we daarom

  • Vanuit een cultuurhistorische analyse

  • Met een definitie van leefstijlen,

  • Met verbinding

  • In een zonering van thuiskomen

  • Programmatisch gelaagd

  • In cocreatie

Herkenbare onderwerpen in onze planvorming zijn het vormgeven van zowel gestuurde als ongedwongen ontmoeting, een plek voor samen en een plek voor jezelf, hiërarchie in routing en ontmoetingsplekken. Hierin werken we met kennis van milieuhinder, waarbij we waar nodig geluidgestuurd ontwerpen. Zo creëren we veilige en comfortabele plannen

Een bijzonder concept om vorm te geven aan sociaal coherente projecten is het meergeneratiewonen, dat we samen met de ontwikkelaars van Hegeman hebben geïmplementeerd in Nederland. Ook in onze visie op zorg en welzijn dragen we bij aan een verbonden maatschappij. We denken daarin niet aan barrières, maar aan cross-overs tussen mensen die zorg nodig hebben en de reguliere woningbouw. Dit maken we mogelijk door het toepassen van een zorgvuldige zonering die we zoveel mogelijk landschappelijk vormgeven.

bottom of page